Política de Privacitat i Protecció de dades personals

  1. Proide
  2. Política de Privacitat i Protecció de dades personals

La Fundació PROIDE té recollides dades dels seus socis/es, voluntaris/es, donants, etc. Som curosos/es amb aquestes dades i transparents en l’ús que en fem. Complim amb el nou Reglament General de Protecció de Dades, aplicable des del 25 de maig de 2018.

Qui és responsable del tractament de les teves dades personals?

La responsable del tractament de les dades personals és la Fundació Privada Promoció i Desenvolupament PROIDE, domiciliada a Barcelona, carrer Sant Joan de La Salle, 42 i amb CIF número G62278981. Aquesta Fundació fou constituïda amb data 27 d’abril de 2000, i quedà inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1434.

 

Qui és el Delegat de protecció de dades?

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal de PROIDE, o enviant email a dades@fundacioproide.org.

 

Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les dades de caràcter personal les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb PROIDE, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci/a, per haver estat donant, voluntari/a local o internacional o haver participat en alguna de les nostres campanyes, bé per haver sol·licitat que et remetem informació promocional sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

La forma de fer-nos arribar la teva informació ha pogut ser per paper via adreça postal o via electrònica a través del nostre email.

PROIDE és propietària dels noms i dels dominis www.fundacioproide.orgcruevolucio.fundacioproide.org

 

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractarem de tu per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són els següents:

Amb caràcter general tractem les teves dades relatives a: Nom complet, Adreça postal completa, Telèfon, Correu electrònic, NIF / NIE / CIF / PASSAPORT.

Si ets soci/a, a més de les dades de caràcter general tractem: la teva entitat bancària, adreça de l’entitat bancària, número IBAN del teu compte.

Si ets voluntari/a, a més de les dades de caràcter general tractem: Data de naixement, Dades acadèmiques i laborals, fotografia. I d’acord amb la Llei de Voluntariat (Llei 45/2015 de 14 d’octubre / BOE 15 d’octubre), la certificació negativa del Registre Central de Penats sobre delictes de naturalesa sexual. Per al Voluntariat Internacional s’afegeix a l’anterior el certificat d’antecedents penals i, si cal, el número de passaport vigent en el moment de realitzar el Voluntariat Internacional.

Utilitzem Berrly com el nostre CRM “Customer Relationship Management”, on tractem les dades personals anteriorment mencionades, sempre seguint la llei de protecció de dades, es a dir, Berrly no te accés a les dades introduïdes.

En els llocs web de PROIDE, cap gestor/a dels llocs web té accés a la contrasenya registrada per l’usuari/a. Les contrasenyes es guarden encriptades pel sistema amb el qual es gestiona cada web.

A l’Aula Virtual de PROIDE, a més del nom i el correu electrònic, poden ser tractats altres dades com a ciutat de residència, foto, interessos personals, etc. sempre proporcionats directament per l’alumne/a un cop matriculat. Aquestes dades només són visibles per l’alumnat del mateix curs. El sistema, fa un seguiment i registra els temes formatius vistos, els qüestionaris amb la seva qualificació, etc. però només són accessibles als usuaris / es amb rol de professor/a.

 

Per a què tractem les teves dades personals?

Per complir amb la nostra missió, tractem les dades dels nostres socis/es, donants i voluntaris/es per a les següents finalitats:

-Enviar informació sobre PROIDE via correu postal, correu electrònic, SMS, telèfon, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, almenys durant dos anys, llevat que l’interessat/da manifesti el contrari.

-Demanar donatius, increments de quota, signar campanyes, etc.

-Convidar a actes o esdeveniments que organitzi PROIDE.

-Realització d’enquestes de satisfacció.

-Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

-Per millorar la formació del Voluntariat a la nostra Aula Virtual.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagi participat la persona amb anterioritat.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a dades@fundacioproide.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

 

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb PROIDE com a soci/a, donant, voluntari/a etc. està legitimat en resultar necessari per a complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació. El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de PROIDE similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que s’expliquen:

-Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què PROIDE està subjecta per la seva activitat. Per exemple, per certificar una Donació a PROIDE d’acord amb Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

PROIDE no compartirà amb ningú més les teves dades. Totes les campanyes, activitats i iniciatives de PROIDE es realitzen utilitzant mitjans propis i en cap cas contracta prestacions de serveis, en els quals hagués de cedir dades personals a tercers, relatius a socis/es, voluntaris/es, donants, etc.

Si en el futur PROIDE realitzés cessions de dades personals, s’informarà oportunament i amb antelació.

 

Fem transferències internacionals de dades?

PROIDE no té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a tercers països.

 

Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb PROIDE i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

Quins són els teus drets?

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

-Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

-Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Menú